Points system1 Point = 0.001$

00.00
points
earned
$00.00
Wallet

Bạn có thể kiếm điểm và chuyển chúng vào ví của mình bằng cách thực hiện các hoạt động dưới đây.

Login or Register to start earning points!

10 Points on comment.
30 Points on upload new song.
40 Points on replying to a comment.
45 Points on liking some one track.
50 Points on disliking a track.
55 Points on liking a comment.
87 Points on creating new playlist.
60 Points on re-posting a track.
65 Points on downloading a track.
70
55 Points on disliking a comment.
70
80 Points on import track.
5 Points on user update his profile picture.
81 Points on purchase track.
82 Points on user go PRO.
83 Points on review some one track.
84 Points on reporting a track.
85 Points on reporting a comment.
86 Points on adding track to a playlist.
10 Points on updating your profile cover.
:
/ :

Xếp hàng

Xóa